Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Regulamin

Regulamin strony Darmowe-przewodniki.pl

Wstęp
1. Usługa darmowe-przewodniki.pl świadczona jest przez spółkę FRU.PL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolność 7D, 01-018 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000308871.
2. Świadczenie Usługi darmowe-przewodniki.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi darmowe-przewodniki.pl. Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Przed podaniem adresu email należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Podając adres email Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 
Definincje
Definicje użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Regulamin - niniejszy regulamin
2. Użytkownik - osoba korzystająca z Usługi darmowe-przewodniki.pl
3. Usługa darmowe-przewodniki.pl, Usługa - usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez FRU.PL SA, umożliwiająca Użytkownikom darmowe pobieranie przewodników w formacie PDF. Od momentu, w którym Użytkownik wprowadzi adres email do Usługi klikając w przycisk zapisu, co oznacza żądanie rozpoczęcia świadczenia Usługi (dostarczania treści cyfrowych), FRU rozpoczyna świadczenie Usługi darmowe-przewodniki.pl
4. Serwis darmowe-przewodniki.pl, Serwis - przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające funkcjonowanie Usługi.
5. Materiały - wszelkie materiały - teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) - publikowane przez Użytkowników w ramach Usługi darmowe-przewodniki.pl.
 
Usługa
1. Podanie adresu e-mail i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak również korzystanie z Usługi darmowe-przewodniki.pl są całkowicie dobrowolne
2. Podanie adresu e-mail i korzystanie z Usługi darmowe-przewodniki.pl jest całkowicie bezpłatne.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest podanie adresu e-mail.
4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania przewodników, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
a. niekopiowania Materiałów lub treści przewodnika w części lub całości bez pisemnej zgody FRU.PL
b. działania w sposób nie naruszający praw majątkowych i osobistych praw autorskich,
c. niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu darmowe-przewodniki.pl, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie
5. FRU.PL nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z porad lub informacji lub innych treści prezentowanych w przewodnikach.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z porad i przewodników wiąże się wyłącznie z opowiedzialnością Użytkownika.
 
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FRU.PL.
2. FRU.PL oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu: zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a FRU.PL oraz prezentowania promocji turystycznych.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów określonych w niniejszym Regulaminie.
5. FRU.PL oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883 wraz z późn. zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
6. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie oświadczenia woli zawierającego zakres zmian na adres poczty elektronicznej FRU.PL – rezerwacje@fru.pl.
 
 Newsletter
1. Newsletter FRU.PL jest usługą polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi drogą elektroniczną gazetki elektronicznej zawierającej informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczoną po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia i wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywania Newslettera i informacji handlowych z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi.
3. Z chwilą dokonania zamówienia, w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.
4. Użytkownik w każdym momencie może rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (stopka) lub kierując do FRU.PL oświadczenie o wypowiedzeniu tej umowy. FRU.PL potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newslettera, FRU.PL zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej użytkownika Newslettera. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.